Konfiks (Imbuhan Gabung) ke-an

 • Konfiks (Imbuhan Gabung) ke-an ---
  Konfiks ke-an merupakan satu kesatuan unsur awalan dan akhiran yang melebur menyatu dalam bentuk, fungsi, dan makna. Konfiks kean merupakan konfiks yang sangat produktif dalam membentuk kata lain, terutama kata sifat dan kata kerja menjadi kata benda abstrak, misalnya kejelekan, ketakutan, dan kepergian.

  A. Bentuk
  Perhatikan contoh berikut!
  - ke + akrab + an = keakraban
  - ke + dalam + an = kedalaman
  Dari contoh (1) dan (2) dapat disimpulkan bahwa konfiks ke-an tidak mengalami perubahan bentuk jika dilekatkan pada kata apapun.

  B. Fungsi
  Perhatikan contoh berikut:
  - ke + raja + an = kerajaan
  - ke + sakit + an = kesakitan
  Contoh (1) kata yang dibentuk konfiks ke-an menjadi kata benda. Contoh (2) kata yang dibentuk menjadi kata kerja pasif intransitif. Jadi, fungsi konfiks ke-an ialah membentuk kata benda dan kata sifat yang menyatakan keadaan atau membentuk kata kerja pasif intransitif. Selain dilekatkan pada kata dasar, konfiks ke-an juga dilekatkan pada kata majemuk dan kata berimbuhan seperti: keanekaragaman, kebersamaan.

  C. Makna
  1. Menyatakan tempat atau daerah
  Contoh: kecamatan, kedutaan, dan kesultanan
  2. Menyatakan abstraksi
  Contoh: keberhasilan, ketuhanan, kewajiban, keindahan
  3. Menyatakan kena atau menderita sesuatu
  Contoh: kehujanan, kepanasan, kesiangan, kekurangan
  4. Menyatakan perbuatan tidak sengaja
  Contoh: kelupaan, ketiduran, keguguran
  5. Menyatakan terlalu
  Contoh: kebesaran, ketinggian, kepahitan

  Image: jurko.net
  28 Maret 2012